• 0885671067 - денонощен патрул
  • omon_sv@mail.bg
УСЛУГИ

Предлагани услуги


На основа на интелектуалния потенциал на ръководството на Агенцията и задълбочения анализ на натрупания практическия опит, ние предлагаме на нашите клиенти следните видове услуги:

I.     Физическа охрана
II.    Видео наблюдение, пожароизвестяване и сод


Охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД  извършва физическа охрана на обекти на територията на цялата страната (въоръжена и невъоръжена).
 

Охраната на обектите и пропускателния режим, се организират в съотвествие със сключените договори, разработените планове и инструкции, правилниците за вътрешния ред и пропускателения режим, нормативните документи на МВР и охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД и указанията на собствениците и ръководствата на обекти.
 

Охранителната дейност се съобразява с основните изисквания на Възложителя, относно броя и местата на постовете, задачите за изпълнение и извършените охранителни обследвания.
 

Охраната на обектите се договаря с Контрагента и може да бъде:
 -    денонощна
 -    нощна
 -    дневна
 -    въоръжена
 -    невъоръжена
 -    специализирана
 -    техническа

     

Охраната на обектите ще се осъществява при строго спазване принципите на максимална отговорност и надеждност от охранителния състав притежаващ висока професионална квалификация и осигуреност с технически средства.

"ОМОН СЕКЮРИТИ" ЕООД предлага и охрана чрез осъществяване на денонощен обход от автопатрулен екип за предотвратяване на посегателства върху имуществото на Възложителя, както и реагиране на сигнали от страна на Възложителя или трети лица за престъпни посегателства и деяния по смисъла на НК.

Такса 6 лв. включва осъществяване на надлежен обход в рисковете часове на денонощието и продвратяване на посегателства с цел охрана на имуществото - движимо и недвижимо собственост на Възложителя, както и реакция на сигнали от страна на Възложителя или трети лицаза престъпни посегателства и деяния по смисъла на НК.

                                                                            пакет А - 9 лв.                                              пакет В - 11 лв.
Включва обход и застраховка в размер:  Недвижимо имущество - 10 000 лв.                       Недвижимо имуществно - 20 000 лв.
                                                                              Движимо имущество - 6 000 лв.                              Движимо умущество - 9 000 лв.

 

    ПОКРИТИЯ НА ЗАСТВАХОВКАТА

- пожар, включително последиците от гасенето на пожара, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или
  
товари;
- разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие настъпило застрахователно събитие;
- буря,  ураган,  градушка,  падане на дървета и клони в резултат на буря,  ураган или градушка,  проливен дъжд,   увреждане от тежест при евентуално
  
натрупване на сняг или лед;
- наводнение, вседствие на природни бедствия;
- свличане и срутване на земни платове;
- земетресение;

- измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях, като измокряне от забравен
  кран и чешма;
- късо съединение, токов удар, непряко попадение на мълния;
- вандализъм (злоумишлени действия на трети лица в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж);
- кражба с взлом или опит за такава;
- гражданска отговорност за причинени вреди от трети лица вследствие настъпването на застрахователно събитие;

III.     Управление на риска

  Проучване на вътрешните нормативни и регулационните актове, касаещи сигурността на обекта с участие на компетентните лица оторизирани от
     клиента. При необходимост се предлагат съответни промени или се създават изцяло нови нормативни регламентиращи документи;
  Експертно информационно обслужване на клиентите – включва ”Звено за извършване на консултантска, информационна и развойна дейност”.
     Звеното разполага с високо квалифицирани специалисти, които могат да бъдат полезни, както на представителите на местния бизнес, така и на
     чуждестранни фирми и търговци със съвети и информация по Българското фирмено, банково, търговско и митническо законодателство, с
     посреднически услуги и търговско представителство;
  Анализ на риска - класификация и дефиниране на възможни заплахи и рискови ситуации към организации или дейности и оценка на уязвимостта
     им с цел максимално ефективно противодействие на формулираните заплахи на сигурността;
  Разработване програми за сигурност, планове за действие при кризисни ситуации (стихийни бедствия, промишлени аварии, заплахи, извършване
     на терористични актове);
  Обучение на личния състав, на клиентите по проблеми на сигурността и действията им при кризисни ситуации, в т.ч. и провеждане на съвместни
     занятия с охранителния състав.

 

IV.     Охрана чрез  технически системи за сигурност

    Охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД, извършва широк спектър от дейност като: проектиране, доставка, монтиране и пусковонастроечни
    работи на технически системи, както и гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка на:

-    сигнално известителни системи (СОТ );
-    системи за видео контрол и наблюдение;
-    пожароизвестителни системи;
-    системи за контрол на достъпа и работното време;
-    видеодомофони и домофонни системи;
-    структорно окабеляване;
-    телефонни мрежи и централи;
-    инсталации за компютърни мрежи;
-    радиомрежи и системи за оповестяване;
-    автоматизирани системи за контрол и управление;
-    поемане на обекти за мониторинг и охрана в централизирана система.

     
В Централизираната система охраната се извършва чрез технически системи и средства, като информацията за статуса на системата се осъществява по радиоканал, телефонна линия и GSM до приемния Диспечерски център на фирмата, където чрез софтуера на PC се осигуряват следните възможности:

    Изобразява на монитор и електронна карта, статуса на обектите;
    Запаметяват се  голям брой алармени събития;
    Регистрират се времената на приетото алармено събитие и пристигането (реакцията на дежурен оператор и автопатрулен екип);
    Осигурява нива на приоритет за достъп до записваната информация и съхраняване на същата за определен период от време;
    Възможност за разширяване и усъвършенстване на системата;
    И редица други параметри на охранителните системи.

 

Охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти с добро техническо оборудване, за да извършва дейностите: проектиране, монтаж, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всякакъв вид технически системи за известяване и охрана.

 

Човешки ресурси и Техническо осигуряване 
                                        

Кадрови потенциал:

В охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД  подборът на охранителния състав преминава задължителна подготовка и курс за изпълнение на служебните си задължения, след което се назначават, като охранители.
    

 

Въоръжение и оборудване:

Охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД  разполага с лиценз отговарящ на изискванията на нормативните актове в Р. България за извършване на охранителна дейност, шест броя автомобили, от който три високопроходими / брандирани /,  с които покрива към момента обл. Габрово и обл. Ловеч / виж. Райони и покритие /, в които фирмата охранява обекти с физическа охрана, а също така и технически системи за известяване и охрана.
 

Всеки един екип е подсигурен с:

    Средства за комуникация (мобилни рaдиостанции, мобилни телефони и др.);
    Средства за принуда и защита – полицейски палки, електрошокови палки, бронежилетки, белезници, спрейове, фенери, бинокли, паник-бутони и
       др.;
    „ОМОН СЕКЮРИТИ” - ЕООД, разполага с униформено облекло, съгласувано с МВР, отличителни знаци, баджове с име и снимка на служителите;
    Охранителите са въоръжени с гладкоцевни пушки, газови пистолети и боеприпаси за тях;
    Разходите,  свързани с лицензиране на охранителния състав,  получаване на обектови разрешения за въоръжена охрана,  транспорт и др. са за
       сметка на фирмата.

 

Ангажираност към Дейността:


    Организиране и осъществяване на дейността съгласно вътрешно фирмена Инструкция, съдържанието на която е насочена към опазване на
       приетите за съхранение ценности и недопускане на престъпни посегателства от външни лица и недобросъвестни действия на свойте служители;
    Осъществяване на дейността въз основа на сключен договор и съгласуване между страните организацията на работа и пропускателения режим;
    Разработване на допълнителни условия,  правилници за осъществяване на дейността,  които да са съобразени с конкретни изисквания  на 
       Контрагента;
    Всички задължения на охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” - ЕООД, произтичащи от трудови или други нейни отношения с охранителите, не
       ангажират по никакъв начин клиента;
    Охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” - ЕООД носи 100% материална отговорност за нанесени имуществени щети на Възложителя, по вина на
       охраната. В този случай се съставят двустранни протоколи, в които се посочва размерът на щетите и срокът за тяхното заплащане.

       Сътрудничество и взаимодийствие с органите на МВР
    Спазване на нормативните документите ,  документи отнасящи се до организацията и извършването на охранителната дейност;
    Поддържане на тесни контакти с компетентните органи на МВР, във връзка с осигуряване на необходимото взаимодействие при изпълнение на
       охранителните задачи.


Цени и начин на плащане!

Цената на услугата се определя от характера на охраняваните обекти, както и от вида на охраната (въоръжена, невъоръжена), отговорностите които поема фирмата за охраната на обектите, за което предварително се договаря с Възложителя.

Контрол

„ОМОН СЕКЮРИТИ” - ЕООД, осъществява системен контрол по носене на службата по охрана на обектите, чрез служители (Експерти) по охранителната дейност и от група за оперативен контрол. Както и от системи за контрол на достъпа и бутони бодрост.    


Охранителна фирма „ОМОН СЕКЮРИТИ” ЕООД гарантира:

    Вашата сигурност;
    Спокойствието и нормалното функциониране на охраняваните обекти;
    Опазване на имуществото от неправомерни действия и поемане на отговорност за виновно нанесени  щети;
    Дискретност и конфиденциалност при осъществяване на дейността.